ثبت و پیگیری شکایت

لازم به ذکر است تکمیل فرم مربوطه منوط به خرید مستقیم از شرکت می باشد. در غیر اینصورت لازم است از طریق مشتری که فاکتور به نام او صادر شده است پیگیری شود.